ทัวร์ MYANMAR มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ มิงกุน 4D3N

มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ Mandalay Hill -ล่องแม่น้ำอิระวดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน-สะพานไม้อูเบ็ง-พุกาม (นั่งรถ)-เจดีย์ชเวสิกอง-เจดีย์ชเวซานดอร์ (ชมทะเลเจดีย์)-พุกาม-วัดติโลมินโล-เจดีย์สัพพัญญู-วิหารธรรมยันจี-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-เครื่องเขิน-มัณฑะเลย์ (นั่งรถ)-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-แวะชมเจดีย์หยก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง