ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TOUCH OF YOUR HEART 5 วัน 4 คืน

วัดจงไถชานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองเจียอี้
เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟขึ้นอุทยานแห่งชาติอารีซัน
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชมป่าสนพันปี
เมืองไทจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ชิมขนมพายสัปปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ซีเหมินติง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง