ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SPECIAL DEAL 5D 4N

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะวัดเหวินอู่
อุทยานอารีซัน อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกสูงระฟ้าตึก101 อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมิงติง , ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง