ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN SOD CHUEN 4D 3N

ไทเป - ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
พิพิธภัณฑ์กู้กง -วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง – ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,อาหารจีนกวางตุ้ง
กุ้งมังกรซีฟู๊ด,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง