ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAVE…SAVE 4 วัน 3 คืน

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น…
ชมอุทยานหินล้านปี เหยหลิ่ว - ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ
พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว
อาหารพิเศษ!! ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน ,ปลาประธานาธิบดี,
เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง