ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HA HA 5D 4N

-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ศูนย์ GERMANIUM POWER CENTER
-นั่งรถไฟด่วน กลับสู่เมืองไทเป
-หนิงเซี่ยไนท์มาเก็ต Ningxia Night Market
-นั่งรถไฟด่วน สู่เมืองฮัวเหลียน
-อุทยานทาโรโกะ
-หนิงเซียไนท์มาร์เก็ต
-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
-ร้านขนมพายสับปะรดตึกไทเป 101
-อี๋หลาน
-ร้านสร้อย GERMANIUM
-วัดเหวินหวู่
-อุทยานอาลีซาน
-เมืองเจียอี้
-นั่งรถโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง