ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สีสันตะวันออก 4 วัน 3 คืน

อุทยานทาโรโกะฮวาเหลียน
เที่ยวชมอุทยานหินอ่อนทาโระโกะ
นั่งรถไฟชม วิวเลียบชายทะเล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง