ทัวร์ไต้หวัน SMILE DREAM TAIWAN North to South ไต้หวัน สงกรานต์ บานฤทัย 5D4N

ไทเป เหยหลิ่ว จิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ ฟาร์มชิงจิ้ง
เกาสง วัดเจดีย์เสือมังกร วัดฝอกวงซัน
** พักโรงแรมในสวนสนุก EDA WORLD 2 คืนเต็ม **

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง