ทัวร์ไต้หวัน MAGIC TAIWAN 4 วัน 3 คืน

ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ผูหลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ชาอู่หลง – ตลาดซีเหมินติง – ไทเป –ร้านพายสับปะรด – ศูนย์ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ – ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง