ทัวร์ไต้หวัน FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไถจง - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – COSMETIC SHOP -ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค – ย่านซีเหมินติง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง