ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5D 3N BY XW

ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถั่งซำจั๋ง ชิมพายสัปปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เหยหลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง