ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ปล่อยโคมผิงซี น้ำตกสือเฟิน 6 วัน 5 คืน

ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไทเป ปล่อยโคมกระดาษ ผิงซี น้ำตกสือเฟิน
6 วัน 5 คืน THAI VEITJET (VZ)
อุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว ช้อปปิ้ง LIPHAO OUTLET MALL
FREE DAY...อิสระเที่ยวเองไม่ง้อทัวร์ เที่ยว 1 วันเต็มในไทเป

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง