ทัวร์ไต้หวัน ไทจง-ไทเป-เหยหลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-LI HPAU OUTLET 4 วัน 3 คืน

อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอพรวัดหลงซาน แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึก101
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจัทรา เยี่ยมชมและสักการะวัดเหวินอู่ ชมวัดจงไถซานซื่อ
อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมิงติง ,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , Lihpau Outlet
เมนูพิเศษ++ เสี่ยวหลงเปา,อาหารทะลไต้หวัน,ชาบู ชาบูไต้หวัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง