ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3 3D2N

เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน
CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์
นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง