ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน

มอสโคว์-MURMANSK-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-กุมวิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-METRO
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง