ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8D5N

นำเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ - ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)
นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN - ชมพระราชวังแคทเธอรีน
ชมป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์
ชมพิพิธภัณฑ์เมิเทจ - ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด
อิสระช้อปปิ้งบนถนนเนฟสกี้ - ชมหาวิหารเซนต์ไอแซค
พระราชวังเครมลิน - ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
ชมจัตุรัสแดง -วิหารเซนต์บาซิล - ชมห้างสรรพสินค้ากุม
ชมอนุสรณ์สถานเลนิน - เดินเล่นถนนอารบัต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง