ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND พิชิตยอดเขาจุงเฟรา 7วัน 4คืน

-ขึ้นรถไฟภูเขาสู่ ยอดเขาจุงเฟรา
-ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาของประเทศ , หอนาฬิกาประจำเมือง
-ชม บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
-หมู่บ้านทาช หมู่บ้านสุดท้ายที่จะนำท่านเดินทางโดยรถไฟ Tasch
-จุดชม วิวกรอนเนอร์แกรต ที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
-ปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา
-อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ
-อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชม ทะเลสาบลูเซิร์น
-จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง