ทัวร์ยุโรป สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน 4 คืน

กรุงโดฮา – ปราก – คุทนา โฮรา – ชมเมือง – วิหารเซนต์บาร์บารา – ปราก
สะพานชาลส์ – จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง