ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน

ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - ชมหลังคาทองคำของเมืองอินส์บรูค - เดินทางสู่ ฮัลสตัท - ชมปราสาทครุมลอฟ - ชมย่านช่างทองโบราณ - นำท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล - ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - เดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบราติสลาวา - นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบอันลือชื่อ - ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ช๊อปปิ้งสินค้าในย่านถนนคาร์นท์เนอร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง