ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน

เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดมหาเจดีย์ – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เมืองย่างกุ้ง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -เจดีคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ
เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ
เทพกระซิบ – วัดพระหินอ่อน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง