ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4D 3N

มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - ตำหนักชเวนานจอง- วัดกุโสดอว์ – มัณฑะเลย์ฮิลส์ -

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง