ทัวร์ญี่ปุ่น Magic Japan 5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ – เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า คุโรเบะ – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – ปราสาททอง (คินคาคุจิ) – วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – LALAPORT EXPOCITY – ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ – ริงกุ เอ้าท์เล็ท และอิออน พลาซ่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง