ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG)

เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้นและลง)-เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)-ร้านใบชา-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-วัดเหวินชู-ร้านหมอนยางพารา-ร้านผ้าไหม- ถนนคนเดินชุนซีลู่-เฉินตู

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง