ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน

คุนหมิง-เมืองโบราณต้าลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน-ลี่เจียง
ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียงภูเขาหิมะมังกรหยก
IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว)
อุทยานน้ำหยก–สระน้ำมังกรดำ-ร้านใบชา-ร้านไข่มุก
ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง - วัดหยวนทง-ร้านบัวหิมะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง