ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน

จุดเด่น
• ชม มหาวิหารจวารี โบสถ์แห่งไม้กาเขนอันศักดิ์สิทธิ์
• ชม ป้อมอันนานูรี ป้อมปราการเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน
• ชม อ่างเก็บน้ำชินวารี ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้
• ชม อุพลิสซิเค่ หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่
• ชม พิพิธภัณฑ์ท่านสตสลิน ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและสิ่งของต่างๆ ของสตาลิน
• ชม โบสถ์ Gelati Cathedral วิหารเก่าแก่ที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก
• ชม โบสถ์เมเคตี เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผา
• ชม ป้อมปราการนาริกาลา สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4
• ชม โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ ซึ่งรอดพ้นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหว
• ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต สินค้าพื้นเมือง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง